Revizyon

  • Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü,
  • Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SGK bildirgelerinin, tahakkuklarının doğruluğu, muhasebe kayıtları ile tutarlılığı, · aritmetik ve oransal doğruluğu, zamanında ve eksiksiz olarak ödendiklerinin kontrolü,
  • Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile test edilerek, brüt ücretten net ücrete aritmetik olarak, · kesintilerin yasalarda belirtilen oranlara uygun olarak, ücret tahakkuklarının doğru olarak muhasebeleştirilmesi açısından kontrolleri,
  • Şirketin düzenlediği satış faturalarının sondaj yöntemi ile, usule uygunluk, aritmetik doğruluk, muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrolleri,
  • Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek, evrak düzeni, kanuni süreler, içerik dikkate alınarak kontrolü,
  • Kullanılan hesap planının yürürlükteki Muhasebe Uygulamaları Genel tebliğlerine uygunluğunun kontrolü,
  • Yukarıda sözü edilenler dışında kalan aktif ve pasif hesapların dönemsellikleri de dikkate alınarak muhasebe prensipleri çerçevesinde sondaj usulü kontrolü.